Shuai Mu

Assistant Professor
Department of Computer Science
Stony Brook University

Publications

 • Viper: A Fast Snapshot Isolation Checker [paper]
  Jian Zhang, Ye Ji, Shuai Mu, and Cheng Tan
  EuroSys 23
 • Waverunner: An Elegant Approach to Hardware Acceleration of State Machine Replication [paper]
  Mohammadreza Alimadadi, Hieu Mai, Shenghsun Cho, Michael Ferdman, Peter Milder, and Shuai Mu
  NSDI 23
 • DepFast: Orchestrating Code of Quorum Systems [paper, code]
  Xuhao Luo, Weihai Shen, Shuai Mu, and Tianyin Xu
  USENIX ATC 22
 • Rolis: a software approach to efficiently replicating multi-core transactions [paper, code]
  Weihai Shen, Ansh Khanna, Sebastian Angel, Siddhartha Sen, and Shuai Mu
  EuroSys 22
 • Fail-slow fault tolerance needs programming support [paper]
  Andrew Yoo, Yuanli Wang, Ritesh Sinha, Shuai Mu, and Tianyin Xu
  HotOS 21
 • Fault-Tolerant Replication with Pull-Based Consensus in MongoDB [paper]
  Siyuan Zhou, Shuai Mu
  NSDI 21
 • Cobra: Making Transactional Key-Value Stores Verifiably Serializable [paper]
  Cheng Tan, Changgeng Zhao, Shuai Mu, Michael Walfish
  OSDI 20
 • On the Parallels of Raft and Paxos [paper]
  Zhaoguo Wang, Changgeng Zhao, Shuai Mu, Haibo Chen, Jinyang Li
  PODC 19
 • Deferred Runtime Pipelining for contentious multicore software transactions [paper, tr]
  Shuai Mu, Sebastian Angel, Dennis Shasha
  EuroSys 19
 • Giza: Erasure Coding Objects across Global Data Centers [paper]
  Yu Lin Chen, Shuai Mu, Jinyang Li, Cheng Huang, Jin Li, Aaron Ogus, Douglas Phillips
  USENIX ATC 17
 • Consolidating Concurrency Control and Consensus for Commits under Conflicts [paper, tr, tla+, code]
  Shuai Mu, Lamont Nelson, Wyatt Lloyd, Jinyang Li
  OSDI 16
 • The SNOW Theorem and Latency-Optimal Read-Only Transactions [paper]
  Haonan Lu, Christopher Hodsdon, Khiem Ngo, Shuai Mu, Wyatt Lloyd
  OSDI 16
 • Scaling Multicore Databases via Constrained Parallel Execution [paper, tr]
  Zhaoguo Wang, Shuai Mu, Yang Cui, Han Yi, Haibo Chen, Jinyang Li
  SIGMOD 16
 • Extracting More Concurrency from Distributed Transactions [paper, tr]
  Shuai Mu, Yang Cui, Yang Zhang, Wyatt Lloyd, Jinyang Li
  OSDI 14